مصوبات شورای اسلامی شهر تفت در تاریخ 1400/05/19

مصوبات شورای اسلامی شهر تفت در تاریخ 1400/05/19