مصوبات شورای اسلامی شهر تفت در تاریخ 1400/05/24

مصوبات شورای اسلامی شهر تفت در تاریخ 1400/05/24


مورد شماره 4 توسط کمیته تطبیق، تأیید نشد.