مصوبات شورای اسلامی شهر تفت در تاریخ 1400/05/30

مصوبات شورای اسلامی شهر تفت در تاریخ 1400/05/30


 

مورد شماره 4 توسط کمیته تطبیق، تأیید نشد.