مصوبات شورای اسلامی شهر تفت در تاریخ 1400/06/14

مصوبات شورای اسلامی شهر تفت در تاریخ 1400/06/14