مصوبات شورای اسلامی شهر تفت در تاریخ 1400/06/21

مصوبات شورای اسلامی شهر تفت در تاریخ 1400/06/21