مصوبات شورای اسلامی شهر تفت در تاریخ 1400/06/28

مصوبات شورای اسلامی شهر تفت در تاریخ 1400/06/28