مصوبات شورای اسلامی شهر تفت در تاریخ 1400/06/29

مصوبات شورای اسلامی شهر تفت در تاریخ 1400/06/29