مصوبات شورای اسلامی شهر تفت در تاریخ 1400/06/30

مصوبات شورای اسلامی شهر تفت در تاریخ 1400/06/30