مصوبات شورای اسلامی شهر تفت در تاریخ 1400/07/06

مصوبات شورای اسلامی شهر تفت در تاریخ 1400/07/06