مصوبات شورای اسلامی شهر تفت در تاریخ 1400/07/20

مصوبات شورای اسلامی شهر تفت در تاریخ 1400/07/20