مصوبات شورای اسلامی شهر تفت در تاریخ 1400/07/25

مصوبات شورای اسلامی شهر تفت در تاریخ 1400/07/25