مصوبات شورای اسلامی شهر تفت در تاریخ 1400/08/16

مصوبات شورای اسلامی شهر تفت در تاریخ 1400/08/16