مصوبات شورای اسلامی شهر تفت در تاریخ 1400/08/18

مصوبات شورای اسلامی شهر تفت در تاریخ 1400/08/18