پیگیری روند اجرای پروژه ها توسط شهردار

پیگیری روند اجرای پروژه ها توسط شهردار


پیگیری روند اجرای پروژه ها توسط شهردار

مخزن آب بوستان لاله

فضای سبز محلی

اصلاح کوچه روبروی هلال احمر

آبیاری بوستان بنایی