آشنایی

آشنایی با هیأت عالی سرمایه گذاری
"مرجع سیاستگذاری و تصمیم گیری و تصویب در امر سرمایه گذاری و مشارکت شهرداری که اختیارات مالی آن توسط شورای اسلامی شهر تصویب می گردد"
اعضا:
محمدصادق صادقی: شهردار و رئیس هیأت
سیدحسین نظام الحسینی: مدیر امور سرمایه گذاری و دبیر
ناصر دهقانی: نماینده فرماندار و عضو
سید فضل الله کلانتری: رییس شورای اسلامی شهر و عضو
 محمدحسین دهقانی: نماینده شورای اسلامی شهر و عضو
حمید دهقانی زاده: مسئول امور مالی و عضو
فرهنگ مثقالی: مسئول واحد فنی عمرانی و عضو
 
 
 
آشنایی با کمیسیون کارشناسی سرمایه گذاری
"مسئولیت بررسی کارشناسی طرح ها و پروژه های سرمایه گذاری"
محمدجواد فیضی: رئیس کمیسیون
سیدحسین نظام الحسینی: عضو و دبیر
سید رضا رضوی: عضو و نماینده شورای اسلامی شهر
احسان فلاح: عضو و کارشناس املاک
محسن فلاح: عضو
فرهنگ مثقالی: عضو و کارشناس عمرانی
حمید دهقانی زاده: عضو و کارشناس مالی
سیدعلی ساداتی: عضو و کارشناس حقوقی
جابر جعفری: عضو و کارشناس شهرسازی