آگـهـي مـزايـده نوبت اول واگذاری مدیریت شبکه بی سیم 133 و دفترکار

شهرداري تفت در نظر دارد با توجه به صورتجلسه شماره 117 مورخ 1399/05/15 شورای اسلامی شهر تفت نسبت به واگذاری مدیریت شبکه بی سیم 133 و دفترکار از تاریخ 1399/06/10 لغایت 1400/12/29 به تمامی تاکسی تلفنی ها و اتومبیل کرایه به استثنای بانوان اقدام نماید. متقـاضيـان ميتوانند جهت دریافت شرایط شرکت در مزایده  و  نمونه قرارداد  به دبیرخانه شهرداری مراجعه و جهت ارائه پيشنهاد قيمت تا ساعت 13 روز سه شنبه مورخ 1399/06/04، به دبیرخانه شهرداری تفت مراجعه نمایند و همچنین بـراي كسـب اطـلاعـات بيشتـر  به سایت شهرداری تفت به آدرس Taft.ir و یا شـمـاره تلفـن هـاي 42 32622040 (واحد حمل و نقل عمومی شهرداری داخلی 230) تماس حاصل فرمایند.

شرايط مزايده :

1- محل تحويل پيشنهاد قیمت مزايده دبيرخانه شهرداري مي باشد.

2-مبلغ پايه (برآورد کارشناسی) مورد اجاره دستگاه فرکانس تاکسی بی سیم 133ماهیانه مبلغ 15.900.000 ریال برای سال 1399 و ماهیانه مبلغ 19.500.000 ریال برای سال 1400  میباشد.

3- مبلغ پايه (برآورد کارشناسی) مورد اجاره دفتر تاکسی بی سیم 133ماهیانه مبلغ 5.400.000 ریال برای سال 1399 و ماهیانه مبلغ 6.000.000 ریال برای سال 1400  میباشد.

4- واريز مبلغ 23.000.000 ریال به عنوان سپرده شرکت در مزایده به حساب شماره 2030084430 بانک تجارت شعبه تفت به نام شهرداری تفت الزامی است. 

5-  هرگاه برندگان مزايده به ترتيب اول ، دوم ، سوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها ضبط خواهد شد. 

       6- به درخواستهايي كه بعد از مهلت تعيين شده واصل گردد ترتيب اثــر داده نخواهد شد.

7- به پيشنهاداتي كه پايين تر از برآورد  واصل گردد ترتيب اثر داده نخواهد شد.

8- هزينه های  آگهي مزايده  بطور کامل از برنده مزايده اخذ خواهد شد. 

9-  انعقاد قرارداد شبکه بی سیم صرفاً منوط به تحویل ضمانت نامه بانکی یا سپرده نقدی به مبلغ 10% مبلغ کل اجاره بهاء به منظور حسن انجام تعهدات میباشد.

10- انعقاد قرارداد پس از تائید واحد حمل و نقل عمومی شهرداری و مدیریت اماکن عمومی شهرستان تفت می باشد ، در صورتی که احدی از اتومبیل های کرایه برنده مزایده شوند انعقاد قرارداد منوط به اخذ پروانه تاکسیرانی از سوی شهرداری می باشد در غیر اینصورت با نفرات بعدی انعقاد قرارداد صورت می پذیرد.

11- سایر شرایط مندرج در متن قرارداد می باشد.

12- شهرداری در رد و قبول پیشنهاد قیمت مختار است.