آگهی استعلام بهاء جهت انجام امور خرده کاری های عمرانی در سطح شهر

به اطلاع مي رسـاند شـهرداري تفت در نظر دارد جهت انجام امور خرده کاری های عمرانی در سطح شهر  از طريق استعلام با توجه به مشخصات جدول پیوست اقدام نمايد . در صورت تمايل خواهشمند است قيمت پيشنهادي خود را اعلام نمائيد .  

  • سقف قرارداد انجام کار مبلغ 1.000.000.000 ریال از اعتبارات داخلی شهرداری می باشد.
  • پرداخت هر گونه وجه منوط به تائید واحد امانی شهرداری می باشد.
  • تامین کلیه مصالح مصرفی بر عهده کارفرما باشد.
  • کلیه کسورات قانونی بعهده پیمانکار می باشد.
  • محل اجرای پروژه سطح شهر تفت می باشد.
  • شهرداری در قبول یا رد هریک از پیشنهادات مختار است.
  • هرگونه خط خوردگي  و شـرط باعث ابـطال مدارك  مي گردد و همچنين  پيشـنهادات بايد مشخص ، معين و بدون ابهام باشد.

جهت تسليم پيشنهادات و یا كسب اطلاعات بيشتر به ساختمان شهرداري تفت واقع در میدان امام (ره)، واحد امانی مراجعه نمائید.

تلفن تماس : 42-32622040 داخلی 226 شهرداري تفت

آخرين مهلت تسليم پيشنهادات تا ساعت 13:30 روز شنبه مورخ 1398/04/15 مي باشد .