آگهی استعلام بهاء جهت واگذاری خدمات ساماندهی بایگانی و ایجاد آرشیو الکترونیک

به اطلاع مي رسـاند شـهرداري تفت در نظر دارد جهت واگذاری خدمات ساماندهی بایگانی و ایجاد آرشیو الکترونیک به شرح جدول پیوست،  را به مدت یکسال از طريق استعلام با مشخصات ذيل اقدام نمايد . در صورت تمايل خواهشمند است قيمت پيشنهادي خود را اعلام نمائيد .            

خدمات

هزینه ماهیانه

مهر و امضای شرکت

اجرای عملیات ساماندهی بایگانی و ایجاد آرشیو الکترونیک پرونده های ممیزی، شهرسازی، نوسازی و کسب و پیشه شهرداری تفت

 

 

 

-         تامین کلیه ملزومات مصرفی در جهت انجام خدمات بر عهده شهرداری می باشد.

-         پرداخت کلیه حق و حقوقات و مزایا براساس آخرین دستورالعمل ها و بخش نامه ها و قوانین اداره کار و  تامین اجتماعی ( سنوات از سال 1392 به بعد ) محاسبه گردد.

-         پیشنهاد دهنده می بایست برگه آنالیز قیمت را جز به جز مشخص و با مهر و امضا تایید و ضمیمه برگه استعلام نماید.

-         پرداخت هر گونه وجه منوط به تائید واحد امور اداری شهرداری می باشد.

-             -         اطلاعات برآورد جدول پیوست می بایست در برگ آنالیز پیشنهادی مد نظر قرار بگیرد.

-         کلیه کسورات قانونی بعهده پیمانکار می باشد.

-         هرگونه خط خوردگي  و شـرط باعث ابـطال مدارك  مي گردد و همچنين  پيشـنهادات بايد مشخص ، معين و بدون ابهام باشد.

-         شهرداری در رد یا قبول یک یا همه پیشنهادات مختار است.

جهت تسليم پيشنهادات و یا كسب اطلاعات بيشتر به ساختمان شهرداري تفت واقع در میدان امام (ره)، امور اداری  مراجعه نمائید.

تلفن تماس : 42-32622040 داخلی 231 شهرداري تفت

     آخرين مهلت تسليم پيشنهادات تا ساعت 13 روز پنج شنبه مورخ 1397/02/20مي باشد