آگهی استعلام بهاء پیاده روسازی خیابان امام خمینی(ره) جنب میدان امام(ره)

به اطلاع مي رسـاند شـهرداري تفت در نظر دارد جهت پیاده روسازی خیابان امام خمینی(ره) جنب میدان امام(ره) ،  از طريق استعلام با مشخصات ذيل اقدام نمايد . در صورت تمايل خواهشمند است قيمت پيشنهادي خود را اعلام نمائيد .   

  

مهر و امضا

ضریب پیشنهادی پیمانکار

مبلغ برآورد پروژه (ریال)

موضوع استعلام

 

 

 

 

 

1.120.655.399

 

پیاده رو سازی                

مشخصات فنی و اجرایی:

 • براساس برآورد فهرست بهاء ابنیه سال 1397

 

جمع کل


                                                                                   

 • برآورد اولیه پروژه پیاده رو سازی (فهرست بهاء ابنیه) به پیوست می باشد.
 • کلیه کسورات قانونی بعهده پیمانکار می باشد.
 • کلیه مصالح مصرفی و همچنین حمل مصالح بعهده پیمانکار می باشد.
 • نوع موزائیک مورد تایید شهرداری ، موزائیک اتوماتیک میبد 40*40با طرح خورشید(سفید قرمز) و طرح نابینا می باشد.
 • رعایت کلیه مشخصات فنی الزامی است.
 • محل اجرای پروژه پیاده رو خیابان امام خمینی(ره) جنب میدان امام (ره) می باشد.
 • شهرداری در رد یا قبول یک یا همه پیشنهادها مختار است.
 • شرکت کنندگان می بایست اشخاص حقوقی دارای صلاحیت پیمانکاری از سازمان مدیریت و برنامه ریزی باشند و لازم است رزومه کاری خود را جهت بررسی فنی در کمیسیون، ضمیمه برگ استعلام نمایند.
 • پذیرش اشخاص حقوقی بومی دارای صلاحیت شهر تفت در اولویت می باشد.
 • پرداخت هرگونه وجه منوط به تأییدیه آزمایشگاه از مصالح مصرفی و مسئول واحد فنی و عمرانی شهرداری می باشد.
 • هرگونه خط خوردگي، لاک گرفتگی  و شـرط باعث ابـطال مدارك  مي گردد و همچنين  پيشـنهادات بايد مشخص ، معين و بدون ابهام باشد.
 • جهت تسليم پيشنهاد به دبیرخانه شهرداری و برای كسب اطلاعات بيشتر به واحد فنی شهرداری مراجعه نمائید. تلفن تماس : 42-32622040 داخلی 229
 • آخرين مهلت تسليم پيشنهادات تا ساعت 13:30 روز یکشنبه 1397/06/04 مي باشد و كليه پيشنهادات صبح روز اداری بعد باز مي گردد.