آگهی عمومی مزایده مرحله اول اجاره املاک شهرداری

شهرداری تفت در نظر دارد به استناد صورتجلسه شماره 57 مورخ 27/09/1397 شورای اسلامی شهر ، نسبت به اجاره املاک خود به شرح جدول زیر به افراد واجد الشرایط اقدام نماید. متقاضیان می توانند با مراجعه به واحد حراست شهرداری جهت اخذ و تکمیل فرم های مربوطه و جهت ارائه پیشنهاد قیمت اجاره تا ساعت 14 روز شنبه  مورخ  20/07/1398 به واحد حراست شهرداری تفت مراجعه و برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 32622040  تماس حاصل فرمایند.

 

 

 

 

 

 

شرح مورد اجاره

پایه کارشناسی ماهیانه درسال 1398(ریال)

پایه کارشناسی ماهیانه درسال 1399(ریال)

پایه کارشناسی ماهیانه درسال 1400(ریال)

سپرده شرکت در مزایده(ریال)

1

یک باب مغازه، واقع در خیابان شهدا (40مترمربع)

4.500.000

5.000.000

5.600.000

7.500.000

2

یک باب دفتر اداری طبقه اول، واقع در برالسویه خیابان امام (30مترمربع)

1.100.000

1.350.000

1.600.000

2.100.000

3

یک باب انبار(شماره2)، واقع در محوطه ترمینال شهرداری(84مترمربع)

3.300.000

3.750.000

4.100.000

5.600.00

4

یک باب انبار(شماره3)، واقع در محوطه ترمینال شهرداری(84مترمربع)

3.100.000

3.600.000

4.300.000

5.600.000

5

یک باب انبار(شماره6)، واقع در محوطه ترمینال شهرداری(84مترمربع)

3.000.000

3.500.000

4.000.000

5.300.000

6

یک باب انبار(شماره7)، واقع در محوطه ترمینال شهرداری(84مترمربع)

3.000.000

3.500.000

4.000.000

5.300.000

7

یک باب مغازه(شماره3)، واقع در بر خیابان ترمینال شهرداری(84مترمربع)

4.000.000

4.600.000

5.200.000

7.000.000

8

یک باب مغازه(شماره5)، واقع در بر خیابان ترمینال شهرداری(84مترمربع)

4.000.000

4.600.000

5.200.000

7.000.000

 

 

شرایط شرکت در مزایده:

  • محل تحویل پیشنهاد مزایده واحد حراست شهرداری تفت می باشد.
  • واریز مبالغ مشخص شده در جدول از مبلغ پایه اجاره سالیانه به عنوان سپرده شرکت در مزایده به حساب شماره 2030084430 بانک تجارت شعبه تفت به نام شهرداری تفت و قراردادن آن در پاکت الف  الزامی است. پاکت (ب) مربوط به اسناد مزایده که باید از سایت دانلود و تمام صفحات امضا گردد. پاکت (ج) مربوط به پیشنهاد قیمت طبق فرمت شهرداری می باشد.
  • هرگونه خط خوردگي  و شـرط باعث ابـطال مدارك  مي گردد و همچنين  پيشـنهادات بايد مشخص ، معين و بدون ابهام باشد.
  • هرگاه برندگان مزائده به ترتیب اول ، دوم و سوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها ضبط خواهد شد.
  • به پیشنهاداتی که پایین تر از قیمت کارشناسی شده، واصل گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.
  • به درخواست هایی که بعد از مهلت تعیین شده واصل گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.
  • شهرداری در رد یا قبول یک یا همه پیشنها قیمت ها مختار است.
  • هزینه آگهی مزائده از برنده اخذ خواهد شد.