آگهی عمومی مزایده مرحله دوم اجاره انبارهای شهرداری

دانلود آگهی عمومی مزایده مرحله دوم اجاره انبارهای شهرداری

دانلود فرم خام اجاره انبارهای شهرداری