آگهی فراخوان شناسایی و ارزیابی کیفی پیمانکاران جهت واگذاری عوارضی ورودی دره گاهان

شهرداری تفت در نظر دارد به استناد صورتجلسه شورای اسلامی شهر تفت جهت اجرای طرح واگذاری عوارضی ورودی دره گاهان نسبت به شناسایی، ارزیابی کیفی و فنی و انتخاب پیمانکاران مجاز اقدام نماید. لذا از کلیه متقاضیان دعوت می­گردد از روز شنبه مورخ 1399/03/17 فرمهای ارزیابی را با مراجعه به ساختمان شهرداری از مسئول سرمایه گذاری و مشارکت ها تحویل گرفته یا به سایت شهرداری تفت به آدرس Taft.ir مراجعه و فرمهای ارزیابی را دانلود نمایند و پس از تکمیل مهر و امضا نموده و در پاکتهای دربسته و ممهور تا روز دوشنبه 1399/03/19 به واحد دبیرخانه شهرداری به آدرس تفت، میدان امام (ره) شهرداری تفت تحویل نمایند و جهت کسب اطلاعات بیشتر با تلفن 03532622040 داخلی 207 تماس حاصل فرمایند.

 

الف : معیارهای ارزیابی کیفی:

داشتن توانایی فنی و برنامه ­ریزی و مدیریتی

دارا بودن تیم مجرب جهت اجرای طرح

حسن سابقه

 

ب : مدارک و مستندات مورد نیاز

رزومه از فعالیت­های انجام شده

 

دانلود فرم شناسایی سرمایه گذار دره گاهان