آگهی مزایده عمومی مرحله اول اجاره زمین تجاری بصورت چهاردیواری

آگهی مزایده عمومی مرحله اول

شهرداری تفت در نظر دارد به استناد مجوز شورای اسلامی شهر تفت نسبت به اجاره زمین تجاری به پلاک ثبتی 5084/2 بخش 6 یزد بصورت چهاردیواری، از طریق مزایده عمومی و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده، با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (www.setadiran.ir) بصورت الکترونیکی واگذار نماید.

زمان انتشار در سایت: ساعت 10:00مورخ 1398/10/1 و مهلت دریافت اسناد مزایده ساعت 14:00 مورخ 1398/10/14 و آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت: ساعت 14:00 مورخ  1398/10/14 می باشد.

تاریخ بازدید: 1398/10/01 لغایت 1398/10/14

زمان بازگشایی: ساعت 10:00مورخ 1398/10/15 و زمان اعلام برنده مورخ 1398/10/15 شرایط عمومی و توضیحات برگزاری مزایده

ضمناً رعایت موارد ذیل الزامی است:

1- برگزاری مزایده صرفاً از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد و کلیه مراحل فرآیند مزایده شامل خرید و دریافت استاد مزایده ، پرداخت تضمین شرکت در مزایده ، ارسال پیشنهاد قیمت و اطلاع از وضعیت برنده بودن مزایده گران محترم از این طریق امکان پذیر است.

2- کلیه اطلاعات موارد اجاره شامل مشخصات ، شرایط و نحوه اجاره در برد اعلان عمومی سامانه مزایده ، قابل مشاهده ، بررسی و انتخاب می باشد.

3- علاقه مندان به شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام  و دریافت گواهی الکترونیکی (توکن) با شماره 41934-021 تماس حاصل نمایند.

اطلاعات تماس دفاتر ثبت نام استانها ، در سایت سامانه (www.setadiran.ir) بخش " ثبت نام/پروفایل مزایده گر" موجود است.

وحید فتوحی – شهردار تفت