آگهی مزایده عمومی مرحله دوم فروش زمین با کاربری اداری - انباری

 

شهرداری تفت در نظر دارد به استناد صورتجلسه شورای محترم اسلامی شهرتفت مورخ 1397/01/28 ،ملک مشروحه زیر را با شرایط کاربری اداری - انباری از طریق مزایده بفروش رساند . لذا متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد و مشخصات ملک به ساختمان شهرداری تفت واحد امور قراردادها مراجعه نمایند و نسبت به کسب اطلاعات و تهیه اسناد مزایده اقدام نمایند .

آخرین مهلت اخذ اسناد مزایده و ارسال پیشنهاد قیمت تا ساعت 13:30 روز سه شنبه مورخ 1397/05/16 می باشد .

رديف

پلاک ثبتي

مساحت مترمربع

آدرس

توضیحات

قیمت پایه (ریال)

مبلغ 5% سپرده شرکت در مزایده(ریال)

1

4932/5

3135

انتهای خیابان 22 بهمن - جنب ترمینال شهرداری

مستاجر شرکت تعاونی روستایی تفت

650.000

102.000.000

 

شرایط مزایده :

1-      شرکت کنندگان می بایست 5% از مبلغ کارشناسی به عنوان سپرده شرکت در مزایده بحساب سپرده شماره 2030084430 نزد بانک تجارت تفت به نام شهرداری تفت واریز نمایند .

2-      شهرداری در رد و قبول هریک از پیشنهادات مختار است .

3-      هزینه های آگهی مزایده برعهده برنده مزایده می باشد .

4-      به پیشنهادات مبهم و مخدوش ترتیب اثر داده نخواهد شد .

5-      سایر اطلاعات و جزییات مربوطه در اسناد مزایده موجود است .

از آنجاییکه اعیانی و محوطه و حصار ملک مربوط به مستاجر می باشد شرکت کننده بایستی نسبت به پرداخت ارزش اعیانی و محوطه و حصار ایجاد شده به نرخ روز کارشناسی سه نفره و کلیه عوارض شهرداری (عدم خلافی ، پایان کار و غیرو ...) و هزینه آماده سازی و حق سرقفلی و اجور معوقه و مطالبات و مالیات معوقه ملک و کلیه دستگاه های اجرایی تا تاریخ تحویل ملک از مستاجر اقدام نماید و مبلغ هزینه تنظیم سند در دفتر اسناد رسمی اعم از هزینه حق الثبت حق التحریر و مابقی هزینه ها برعهده مزایده گر (خریدار) می باشد .

چنانچه مزایده گر شخصی به جزء مستاجر باشد و نتواند ظرف مدت یک ماه نسبت به رضایت مستاجر و تحویل ملک از جانب مستاجر اقدام نماید مزایده ملک مورد نظر به صورت یکطرفه فسخ خواهد شد و سپرده مزایده گر ضبط خواهد شد .

 

6-      هرگاه برندگان مزایده به ترتیب اول،دوم و سوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها ضبط خواهد شد.

7-      به پیشنهاداتی که پایین تر از قیمت کارشناسی واصل گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.