آگهی مزایده مرحله اول اجاره املاک شهرداری تفت

شهرداری تفت در نظر دارد به استناد صورتجلسه شماره 57 مورخ 1397/09/27 شورای اسلامی شهر ، نسبت به اجاره املاک خود به افراد واجد الشرایط اقدام نماید. متقاضیان می توانند با دانلود و تکمیل فرم های مربوطه و جهت ارائه پیشنهاد قیمت اجاره تا ساعت 14 روز یکشنبه  مورخ  1397/11/07 به واحد حراست شهرداری تفت مراجعه و برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 32622040  (واحد امور قراردادهای شهرداری داخلی 207) تماس حاصل فرمایند.

شرایط شرکت در مزایده:

  • محل تحویل پیشنهاد مزایده واحد حراست شهرداری تفت می باشد.
  • واریز مبالغ مشخص شده در جدول از مبلغ پایه اجاره سالیانه به عنوان سپرده شرکت در مزایده به حساب شماره 2030084430 بانک تجارت شعبه تفت به نام شهرداری تفت و قراردادن آن در پاکت الف  الزامی است. پاکت (ب) مربوط به اسناد مزایده که باید از سایت دانلود و تمام صفحات امضا گردد. پاکت (ج) مربوط به پیشنهاد قیمت طبق فرمت شهرداری می باشد.
  • هرگونه خط خوردگي  و شـرط باعث ابـطال مدارك  مي گردد و همچنين  پيشـنهادات بايد مشخص ، معين و بدون ابهام باشد.
  • هرگاه برندگان مزائده به ترتیب اول ، دوم و سوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها ضبط خواهد شد.
  • به پیشنهاداتی که پایین تر از قیمت کارشناسی شده، واصل گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.
  • به درخواست هایی که بعد از مهلت تعیین شده واصل گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.
  • شهرداری در رد یا قبول یک یا همه پیشنها قیمت ها مختار است.
  • تاریخ تحویل املاک مورد اجاره به برندگان مزایده در مورخ 1398/01/01 می باشد.
  • هزینه آگهی مزائده از برنده اخذ خواهد شد.