آگهی مزایده مرحله اول قطعه اراضی مشروحه زیر را با شرایط کاربری مسکونی

شهرداری تفت در نظر دارد به استناد صورتجلسه شماره 114 مورخ 1399/04/23 شورای محترم اسلامی شهرتفت ،قطعه اراضی مشروحه زیر را با شرایط کاربری مسکونی به اشخاص حقیقی و حقوقی از طریق مزایده بفروش رساند . لذا متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد و مشخصات زمین به ساختمان شهرداری تفت واحد املاک مراجعه نمایند و نسبت به کسب اطلاعات و تهیه اسناد مزایده اقدام نمایند . آخرین مهلت اخذ اسناد مزایده و ارسال پیشنهاد قیمت تا ساعت 14:15 روز چهارشنبه مورخ 1399/07/01 می باشد .

رديف

پلاک ثبتي

مساحت مترمربع

آدرس

قیمت پایه هر مترمربع

(ریال)

مبلغ 5% سپرده شرکت در مزایده(ریال)

1

 

5110/7

218.25

شهرک بهاران- خیابان قائم

16.000.000

175.000.000

2

5110/8

 

218.25

شهرک بهاران- خیابان قائم

16.000.000

175.000.000

3

5110/9

 

218.25

شهرک بهاران- خیابان قائم

15.000.000

165.000.000

4

5110/10

 

218.25

شهرک بهاران- خیابان قائم

15.000.000

165.000.000

5

5110/11

 

218.25

شهرک بهاران- خیابان قائم

14.000.000

155.000.000

6

5110/12

 

218.25

شهرک بهاران- خیابان قائم

14.000.000

155.000.000

7

5110/13

 

216

شهرک بهاران- خیابان قائم

13.000.000

145.000.000

 

شرایط مزایده :

  1. واریز 5% از مبلغ کارشناسی به عنوان سپرده شرکت در مزایده بحساب سپرده شماره 2030084430 نزد بانک تجارت تفت به نام شهرداری تفت الزامی است و مزایده گران جهت هر بخش از قطعه اراضی موضوع مزایده بصورت جداگانه بایستی اسناد را به مبلغ 300.000ریال خریداری و مبلغ مقرر را طی فیش نقدی واریز شده بحساب  شماره 2030084422 بانک تجارت در وجه شهرداری تفت از بانکهای معتبر کشور اخذو تحویل دهند.
  2. شهرداری در رد و قبول هریک از پیشنهادات مختار است .
  3. هزینه آگهی مزایده برعهده برنده مزایده می باشد .
  4. به پیشنهادات مبهم و مخدوش ترتیب اثر داده نخواهد شد .
  5. سایر اطلاعات و جزییات مربوطه در اسناد مزایده موجود است .
  6. مبلغ هزینه تنظیم سند در دفتر اسناد رسمی اعم از هزینه حق الثبت حق التحریر و مابقی هزینه ها برعهده مزایده گر (خریدار) می باشد .
  7. محل تحویل پیشنهادات مزایده، واحد دبیرخانه شهرداری تفت می باشد.
  8. هرگاه برندگان مزایده به ترتیب اول،دوم و سوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها ضبط خواهد شد.
  9. به درخواست هایی که بعد از مهلت تعیین شده واصل گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.
  10. به پیشنهاداتی که پایین تر از قیمت کارشناسی واصل گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.