آگهی مزایده مرحله دوم اجاره زمین جهت بهره برداری تلویزین شهری

شهرداری در نظر دارد نسبت به اجاره زمین جهت بهره برداری تلویزیون شهری  به افراد واجد الشرایط ذکر شده در اسناد مزایده اقدام نماید. متقاضیان می توانند با مراجعه به شهرداری واحد امور قراردادها فرم های لازم را دریافت و پس از تکمیل فرم های مربوطه ، جهت ارائه پیشنهاد قیمت اجاره بهاء تا ساعت 14 روز یکشنبه  مورخ  13/ 08 /1397   به  دبیرخانه شهرداری تفت مراجعه و برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن های 42-32622040  (واحد امور قراردادهای شهرداری داخلی 207) تماس حاصل فرمایند.

شرح مورد اجاره

پایه کارشناسی ماهیانه درسال 1397(ریال)

پایه کارشناسی ماهیانه در سال 1398(ریال)

پایه کارشناسی ماهیانه در سال 1399(ریال)

پایه کارشناسی ماهیانه در سال 1400(ریال)

سپرده شرکت در مزایده(ریال)

یک قطعه زمین بر اساس جانمایی جهت نصب و بهره برداری تلویزیون شهری

14.000.000

15.500.000

17.000.000

18.700.000

36.000.000

 

شرایط شرکت در مزایده:

-  محل تحویل پیشنهاد مزائده دبیرخانه شهرداری تفت می باشد.

واریز مبالغ مشخص شده در جدول از مبلغ پایه اجاره سالیانه به عنوان سپرده شرکت در مزایده به حساب شماره 2030084430 بانک تجارت شعبه تفت به نام شهرداری تفت و قراردادن آن در پاکت الف  الزامی است. پاکت (ب) مربوط به اسناد مزایده که باید از دبیرخانه شهرداری دریافت و تمام صفحات امضا گردد. پاکت (ج) مربوط به پیشنهاد قیمت طبق فرمت شهرداری می باشد.

- هرگونه خط خوردگي  و شـرط باعث ابـطال مدارك  مي گردد و همچنين  پيشـنهادات بايد مشخص ، معين و بدون ابهام باشد.

-  هرگاه برندگان مزائده به ترتیب اول ، دوم و سوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها ضبط خواهد شد.

-  به پیشنهاداتی که پایین تر از قیمت کارشناسی شده، واصل گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.

-  به درخواست هایی که بعد از مهلت تعیین شده واصل گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.

-  شهرداری در رد یا قبول یک یا همه پیشنهاد قیمت ها مختار است.

-  هزینه آگهی مزائده از برنده اخذ خواهد شد.

              -  سایر اطلاعات و جزئیات در اسناد مزایده می باشد.