آگهی مزایده مرحله دوم قطعه اراضی با شرایط کاربری مسکونی

شهرداری تفت در نظر دارد به استناد صورتجلسه شماره 114 مورخ 1399/04/23 شورای محترم اسلامی شهرتفت ،قطعه اراضی مشروحه زیر را با شرایط کاربری مسکونی به اشخاص حقیقی و حقوقی از طریق مزایده بفروش رساند . لذا متقاضیان می توانند از طریق مزایده عمومی و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده ، با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (www.setadiran.ir) بصورت الکترونیکی اقدام نمایند. لازم بذکر است زمان انتشار در سایت: ساعت 11:00مورخ 1399/08/08 و مهلت دریافت اسناد مزایده ساعت 14:15 مورخ 1399/08/19 و آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت: ساعت 14:15 مورخ تاریخ بازدید:1399/08/08 لغایت 1399/08/19 زمان بازگشایی: ساعت 11:00مورخ 1399/08/20 و زمان اعلام برنده مورخ 1399/08/20 می باشد.

رديف

پلاک ثبتي

مساحت مترمربع

آدرس

قیمت پایه هر مترمربع

(ریال)

مبلغ 5% سپرده شرکت در مزایده(ریال)

1

11/5110

218.25

شهرک بهاران- خیابان قائم

14.000.000

155.000.000

2

12/5110

218.25

شهرک بهاران- خیابان قائم

14.000.000

155.000.000

3

13/5110

216

شهرک بهاران- خیابان قائم

13.000.000

145.000.000

 

شرایط مزایده :

 1. واریز 5% از مبلغ کارشناسی به عنوان سپرده شرکت در مزایده بحساب سپرده شماره 2030084430 نزد بانک تجارت تفت به نام شهرداری تفت الزامی است.
 2. هزینه آگهی مزایده برعهده برنده مزایده می باشد .
 3. شهرداری در رد و قبول هریک از پیشنهادات مختار است .
 4. به پیشنهادات مبهم و مخدوش ترتیب اثر داده نخواهد شد .
 5. سایر اطلاعات و جزییات مربوطه در اسناد مزایده موجود است .
 6. به پیشنهاداتی که پایین تر از قیمت کارشناسی واصل گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 7. هرگاه برندگان مزایده به ترتیب اول،دوم و سوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها ضبط خواهد شد.
 8. مبلغ هزینه تنظیم سند در دفتر اسناد رسمی اعم از هزینه حق الثبت حق التحریر و مابقی هزینه ها برعهده مزایده گر (خریدار) می باشد .
 9. به درخواست هایی که بعد از مهلت تعیین شده و بصورت پاکتی به دبیرخانه شهرداری واصل گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 10. برگزاری مزایده صرفاً از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (www.setadiran.ir) می باشد و کلیه مراحل فرآیند مزایده شامل خرید و دریافت اسناد مزایده و ارسال فیش تضمین شرکت در مزایده و مدارک درخواستی و پیشنهاد قیمت و اطلاع از وضعیت برنده بودن مزایده گران محترم از این طریق امکان پذیر است.
 11. کلیه اطلاعات موارد فروش شامل مشخصات ، شرایط و نحوه فروش در برد اعلان عمومی سامانه مزایده قابل مشاهده بررسی و انتخاب می باشد.

توجه : علاقه مندان به شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی (توکن) با شماره 41934-021 تماس حاصل نمایند.

  اطلاعات تماس دفاتر ثبت نام استانها ، در سایت سامانه (www.setadiran.ir) بخش " ثبت نام/پروفایل مزایده گر" موجود است.