آگهی مناقصه مرحله اول واگذاری امور خدماتی، پشتیبانی و فنی شهرداری، بصورت پیمان مدیریت به شرکت های خدماتی

دانلود آگهی مناقصه مرحله اول واگذاری امور خدماتی، پشتیبانی و فنی شهرداری، بصورت پیمان مدیریت به شرکت های خدماتی