آگهی مناقصه مرحله اول واگذاری امور خدماتی، پشتیبانی و فنی

شهرداری در نظر دارد نسبت به واگذاری امور خدماتی، پشتیبانی و فنی خود، بصورت پیمان مدیریت به شرکت های خدماتی دارای صلاحیت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی اقدام نماید. متقاضیان می توانند با مراجعه به ساختمان شهرداری تفت واحد امورقراردادها اسناد مناقصه را اخذ و پس تکمیل فرم های مربوطه، جهت ارائه پیشنهاد قیمت تا ساعت 14:15 روزیکشنبه  مورخ 1399/06/30 به واحد دبیرخانه شهرداری تفت مراجعه و برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن های 42-32622040  (واحد نیروی انسانی شهرداری داخلی 235) تماس حاصل فرمایند.

شرایط شرکت در مناقصه:

  • محل تحویل پیشنهاد مناقصه واحد دبیرخانه شهرداری تفت می باشد.
  • واریز مبلغ 670.000.000 ریال به عنوان سپرده شرکت در مناقصه به حساب شماره 2030084430 بانک تجارت شعبه تفت به نام شهرداری تفت و یا ارائه ضمانت نامه بانکی در وجه شهرداری تفت و قراردادن آن در پاکت (الف) الزامی است. پاکت (ب) مربوط به اسناد مناقصه و قرارداد که باید تمام صفحات مهر و امضا گردد. پاکت (ج) مربوط به پیشنهاد قیمت طبق فرمت شهرداری می باشد.
  • شرکت کنندگان جهت دریافت اسناد مناقصه بایستی اسناد را به مبلغ 400.000 ریال خریداری و مبلغ مقرر را طی فیش نقدی واریز شده بحساب  شماره 2030084422 بانک تجارت در وجه شهرداری تفت از بانکهای معتبر کشور اخذ و در داخل پاکت الف قرار داده و تحویل دهند.
  • هرگونه خط خوردگي  و شـرط باعث ابـطال مدارك  مي گردد و همچنين  پيشـنهادات بايد مشخص ، معين و بدون ابهام باشد.
  • هرگاه برندگان مناقصه به ترتیب اول ، دوم و سوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها ضبط خواهد شد.
  • به درخواست هایی که بعد از مهلت تعیین شده واصل گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.
  • شهرداری در رد یا قبول یک یا همه پیشنهاد قیمت ها مختار است.
  • کلیه هزینه های آگهی مناقصه از برنده اخذ خواهد شد.
  • سایر اطلاعات و جزئیات در اسناد مناقصه مندرج است.