آگهی مناقصه مرحله اول پیاده رو سازی خیابان امام خمینی (ره)

به استناد بند ج ماده  81  قانون محاسبات عمومي كشور ، اين شهرداری در نظر دارد نسبت به برگزاری مناقصه ای  با مشخصات مشروحه ذیل اقدام نماید . لذا از شرکتهای دارای اعتبار صلاحیت پیمانکاری و ظرفیت کاری ، تقاضا میشود پیشنهادات خود را بر اساس برآورد اولیه در قالب پاكت الف و ب وج به دبیرخانه شهرداری تسلیم و یا به آدرس این شهرداری  پست سفارشی نمایند.

شرایط عمومی مناقصه :

 1. موضوع مناقصه : پیاده رو سازی خیابان امام خمینی (ره)  
 2. شرح مختصری از مشخصات : جمع آوری وضع موجود، کندن ، شفته ریزی ،شن ریزی، فرش موزاییک ، دوغاب و... بر اساس دستور کار مسئول فنی و عمرانی شهرداری و دیتایل اجرایی به پیوست
 3. محل اجرای کار : خیابان امام خمینی (ره)
 4. مبلغ برآورد اولیه به ریال : 3.078.941.810
 5. مدت اجرای کار : 3 ماه
 6. کارفرما :  شهرداری تفت
 7. دستگاه نظارت :  مسئول واحد فنی و عمرانیشهرداری تفت
 8. دستگاه مناقصه گزار :  شهرداری تفت
 9. مبلغ تضمين شركت در مناقصه 154.000.000ریال. كه باید به یکی از صورت های مشروحه ذیل همراه با سایر مدارک مندرج در فرم شرایط مناقصه در پاکت ( الف ) به دستگاه مناقصه گزار تسلیم شود .

           الف ) ضمانتنامه بانکی به نفع دستگاه مناقصه گزار ( با مدت اعتبار حداقل سه ماه پس از تاریخ افتتاح پیشنهادها)

           ب ) چک تضمین شده بانکی در وجه دستگاه مناقصه گزار یا واریز مبلغ تضمین به حساب 84430

مدت اعتبار تضمین های فوق باید حداقل سه ماه پس از تاریخ افتتاح پیشنهادها بوده وبرای سه ماه دیگر نیز قابل تمدید باشد وعلاوه بر آن ضمانت نامه های بانکی باید طبق فرم های مورد قبول تنظیم شود .

 1. اسناد مناقصه در ساعات اداري از تاریخ 1398/03/01 تا تاريخ1398/03/13 توسط واحد حراست شهرداري پس از دریافت رسيد پرداخت وجه اسناد مناقصه ، ارائه ميگردد.
 2. قيمت اسناد مناقصه 200.000 ريال ميباشد كه ميبايست به حساب جاري 84422 بانك تجارت  شعبه تفت  بنام شهرداري تفت  واريز و رسيد آن به شهرداری تحویل گردد .
 3. کلیه اسناد مناقصه از جمله این دعوتنامه  ميبايست به مهر وامضاء مجاز پيشنهاد دهنده برسد .
 4. آخرین مهلت تسليم پيشنهاد ها تا ساعت 14:15 روز دوشنبه  مورخ 1398/03/13 مي باشد . بديهي است به پيشنهادهائي كه بعد از تاريخ  مقرر تحويل داده شود هيچ گونه ترتيب اثر داده نخواهد شد .
 5. در صورتی که مبلغ کار مناقصه با در نظر گرفتن کارهائی که اخیراً برنده شده ویا قرارداد منعقد نموده اید وهنوز به سازمان مدیریت و برنامه ریزی اعلام نشده ، از ظرفیت ارجاع کار و یا تعداد کار مجاز شما تجاوز می نماید لازم است مراتب را کتباً به دستگاه مناقصه گزار ودفتر امور مشاوران و پیمانکاران سازمان مدیریت و برنامه ریزی  جهت کنترل ظرفیت کار اطلاع دهید . مشارکت شما در این مناقصه موکول به تأئید دفتر مزبور میباشد . در صورتی که مراتب فوق رعایت نگردد و به تسلیم پیشنهاد مبادرت نمائید ، پیشنهاد شما از درجه اعتبار ساقط است و برای بار اول مشمول اخطار کتبی و برای بار دوم تا شش ماه ودر صورت تکرار تا یکسال از فهرست سازمان مدیریت و برنامه ریزی حذف و از ارجاع کارها محروم خواهید گردید .
 6. پیشنهادهای واصله در روز شنبه  مورخه1398/03/18در كمسيون مناقصه باز و پس از اعلام برنده ، شركت مزبور مي‌بايست ظرف مدت هفت روز  نسبت به تهيه ضمانتنامه حسن اجراي تعهد به ميزان 10 درصد قيمت پيشنهادي اقدام و به شهرداري تحويل نمايد . در غير اينصورت ضمانتنامه شركت در مناقصه وی  ضبط وكار به نفر دوم واگذار ميگردد .