آگهی مناقصه واگذاری امور خدماتی و پشتیبانی، فنی، اداری و نیروی انسانی بصورت پیمان مدیریت - نوبت دوم

آگهی مناقصه عمومی

(نوبت دوم)

شهرداری تفت در نظر دارد نسبت به واگذاری امور خدماتی و پشتیبانی، فنی، اداری و نیروی انسانی بصورت پیمان مدیریت از طریق شرکت های واجد شرایط و صلاحیت دار (از اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان) تامین نیرو نماید. لذا از متقاضیان دعوت می شود از روز سه شنبه مورخ 94/03/11لغایت پایان وقت اداری روز پنج شنبه 94/03/28 جهت دریافت اسناد مناقصه به سایت شهرداری تفت به آدرس www.taft.ir یا دبیرخانه شهرداری مراجعه و برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن های 42-32622040 داخلی 233 واحد امور قراردادها تماس حاصل نمایند.

شرایط مناقصه:

-        محل تحویل پیشنهاد مناقصه دبیرخانه شهرداری تفت می باشد.

-        واریز مبلغ 290/000/000 ریال به عنوان سپرده شرکت در مناقصه به حساب شماره 2030084430 بانک تجارت شعبه تفت یا ارائه ضمانت نامه بانکی در وجه شهرداری تفت الزامی است.

-        آخرین مهلت تسلیم پیشنهاد، پایان وقت اداری روز پنج شنبه مورخ 94/03/28 می باشد.

-        هرگاه برندگان مزایده به ترتیب اول، دوم و سوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها ضبط خواهد شد.

-        به درخواست هایی که بعد از مهلت تعیین شده واصل گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.

-        سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مناقصه مندرج می باشد.

-        هزینه آگهی مناقصه از برنده مناقصه اخذ خواهد شد.

- شهرداری در رد و یا قبول پیشنهاد قیمت مختار است.

دانلود فایل دعوت نامه

دانلود فایل قرارداد