آگهی مناقصه واگذاری امور خدماتی و پشتیبانی، فنی، اداری و نیروی انسانی بصورت پیمان مدیریت

آگهی مناقصه عمومی

(مرحله اول)

شهرداری تفت در نظر دارد نسبت به واگذاری امور خدماتی و پشتیبانی، فنی، اداری و نیروی انسانی بصورت پیمان مدیریت از طریق شرکت های واجد شرایط و صلاحیت دار (از اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان) تامین نیرو نماید. لذا از متقاضیان دعوت می شود از روز یکشنبه مورخ 13/02/94 لغایت پایان وقت اداری روز سه شنبه 29/02/94 جهت دریافت اسناد مناقصه به سایت شهرداری تفت به آدرس www.taft.ir یا دبیرخانه شهرداری مراجعه و برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن های 42-32622040 داخلی 233 واحد امور قراردادها تماس حاصل نمایند.

شرایط مناقصه:

-         محل تحویل پیشنهاد مناقصه دبیرخانه شهرداری تفت می باشد.

-         واریز مبلغ 270 میلیون ریال به عنوان سپرده شرکت در مناقصه به حساب شماره 2030084430 بانک تجارت شعبه تفت یا ارائه ضمانت نامه بانکی در وجه شهرداری تفت الزامی است.

-         آخرین مهلت تسلیم پیشنهاد، پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 29/02/94 می باشد.

-         هرگاه برندگان مزایده به ترتیب اول، دوم و سوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها ضبط خواهد شد.

-         به درخواست هایی که بعد از مهلت تعیین شده واصل گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.

-         سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مناقصه مندرج می باشد.

-         هزینه آگهی مناقصه از برنده مناقصه اخذ خواهد شد.

 

شهرداری در رد و یا قبول پیشنهاد قیمت مختار است.

دانلود صفحات مناقصه

دانلود صفحات قرارداد