استعلام بهاء جدول گذاری میادین جهاد و سنوپارس، بلوار فاطمیه، پارکینگ خیابان ساحلی شمالی

به اطلاع مي رسـاند شـهرداري تفت در نظر دارد جهت جدول گذاری میادین جهاد و  سنوپارس- بلوار فاطمیه- پارکینگ خیابان ساحلی شمالی ،  از طريق استعلام با مشخصات ذيل اقدام نمايد . در صورت تمايل خواهشمند است قيمت پيشنهادي خود را اعلام نمائيد .

 

جمع كل

ضریب پیشنهادی

پیمانکار

مقدار

برآورد اولیه

موارد درخواست

 

 

1.475.545.781ریال

جدول گذاری میدان جهاد- سنوپارس- بلوار فاطمیه- پارکینگ خیابان ساحلی شمالی براساس برآورد فهرست بهاء راه و باند سال 1398 (جدول پیوست)

 

 

 

 

 

 

-        برآورد اولیه پروژه جدول گذاری (فهرست بهاء راه و باند) به پیوست می باشد.

 

 

-        کلیه کسورات قانونی بعهده پیمانکار می باشد.

 

 

-        کلیه مصالح مصرفی و همچنین حمل مصالح بعهده پیمانکار می باشد.

 

 

-        رعایت کلیه مشخصات فنی الزامی است.

 

 

-        کلیه عملیات اجرایی براساس برآورد و دستور کار مسئول واحد فنی و عمرانی انجام گردد.

 

 

-        محل اجرای پروژه میدان جهاد- سنوپارس- بلوار فاطمیه- پارکینگ خیابان ساحلی شمالی می باشد.

 

 

-        شهرداری در رد یا قبول یک یا همه پیشنهادها مختار است.

 

 

-        شرکت کنندگان می بایست اشخاص حقوقی دارای صلاحیت پیمانکاری از سازمان مدیریت و برنامه ریزی باشند و لازم است رزومه کاری خود را جهت بررسی فنی در کمیسیون، ضمیمه برگ استعلام نمایند.

 

 

-        پرداخت هرگونه وجه منوط به تأییدیه مسئول واحد فنی و عمرانی شهرداری می باشد.

 

 

-        هرگونه خط خوردگي، لاک گرفتگی  و شـرط باعث ابـطال مدارك  مي گردد و همچنين  پيشـنهادات بايد مشخص ، معين و بدون ابهام باشد.

 

 

-        جهت تسليم پيشنهادات به دبیرخانه شهرداری و جهت كسب اطلاعات بيشتر به ساختمان شهرداري تفت واقع در میدان امام (ره) واحد فنی و عمرانی مراجعه نمايئد. تلفن تماس : 42-32622040 داخلی 229 واحد فنی و عمرانی .

 

 

آخرين مهلت تسليم پيشنهادات تا ساعت 14:15 روز دوشنبه 13/08/1398  مي باشد و كليه پيشنهادات در روز اداری بعد باز ميگردد.

دانلود استعلام بهاء جدول گذاری میادین جهاد و  سنوپارس- بلوار فاطمیه- پارکینگ خیابان ساحلی شمالی