استعلام بهاء پیاده رو سازی خیابان امام خمینی(ره)

استعلام بهاء پیاده رو سازی خیابان امام خمینی(ره) روبروی مسجد مسلم عقیل سرده تا انتهای پیاده رو کوی آزادی