خرمشهر تکه‌یی از ماست

این عکس به گمانم نمادین‌ترین تصویر است :

✅از آنچه در خرمشهر گذشت. خرمشهر در آن جوانی تجلی یافته که زخم‌خورده به خاک افتاده اما تن نداد به زیر پای دشمن ماندن.

✅ ایران اما آن دیگری است؛ جنگید اما نگذاشت آن جوان -خرمشهر- دست دشمن بماند.

🔸️خرمشهر آن تکه از خاک نیست، خرمشهر تکه‌یی از ماست.

🌹۳ خرداد سالروز ازادی خرمشهر گرامی باد 🌹

#امیــر سیدین

#خرمشهر‌✌🏻

#جان_تو_جان_شهر

#روز_ملی_مقاومت_و_پیروزی

 #تفت_شهری_برای_همه

#شهرداری_باغشهر_تفت

#روابط_عمومی_شهرداری_و_شورای_اسلامی_تفت