مصوبات شورای اسلامی باغشهر تفت در تاریخ1402/03/08

بند1مصوبه شماره ی 126 شورای اسلامی باغشهر تفت در تاریخ1402/03/08

بند2مصوبه شماره ی 126 شورای اسلامی باغشهر تفت در تاریخ1402/03/08

 

ویرایش شده۱۱:۳۴ قبل‌ازظهر

ویرایش شده۱۱:۳۴ قبل‌ازظهر

ویرایش شده۱۱:۳۴ قبل‌ازظهر