مصوبات شورای اسلامی شهر تفت در تاریخ 1400/05/26

مورد شماره 1 و 4 توسط کمیته تطبیق، تأیید نشد.