مصوبات شورای اسلامی شهر تفت در تاریخ 1400/08/04

 

مورد شماره 3 توسط کمیته تطبیق، تأیید نشد.