مناقصه زیرسازی و آسفالت معابر سطح شهر

 
شهرداري تفت در نظر داردنسبت به زیرسازی و آسفالت معابر سطح شهر تفت در سال 1393 از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید لذا از شرکتهای واجد شرایط دعوت می شود از روز یکشنبه مـــورخ 11/03/93 لغایت پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 20/03/9 جهت دریافت اسناد مناقصه به سایت  شهرداری تفت به آدرس  www. taft .ir یا دبیرخانه شهرداری تفت مراجعه  و  بـراي كسـب اطـلاعـات بيشتـر با شـمـاره تلفـن هـاي 42 –6222040   تماس حاصل فرماييد .
شرايط مناقصه :
1-محل تحويل پيشنهاد مناقصه دبيرخانه شهرداري تفت مي باشد .
2-واریز مبلغ 270 میلیون ریال به عنوان سپرده شرکت در مناقصه  به حساب شماره 2030084430 بانک تجارت شعبه تفت یا ارائه ضمانت نامه بانکی در وجه شهرداری تفت  الزامی است . 
3- آخرین مهلت تسلیم پیشنهاد  ،  پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 20/03/93  میباشد .
4-هرگاه برندگان مزايده به ترتيب اول ، دوم ، سوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها ضبط خواهد شد . 
       5 - به درخواستهايي كه بعد از مهلت تعيين شده واصل گردد ترتيب اثــر داده نخواهد شد .
6-سایر اطلاعات و جزئیات مربوط  به  معامله  در اسناد مناقصه مندرج میباشد .
7-هزينه آگهي مناقصه از برنده  مناقصه اخذ خواهد شد .    
8- شهرداری در رد  و یا  قبول پیشنهاد قیمت مختار است .