واگذاری خدمات حمل و نقل و تغسیل و تدفین متوفیات بصورت حجمی

 

به  : .......................................................

به اطلاع مي رسـاند شـهرداري تفت در نظر دارد جهت واگذاری خدمات حمل و نقل و تغسیل و تدفین متوفیات بصورت حجمی    از طريق استعلام با مشخصات ذيل اقدام نمايد . در صورت تمايل خواهشمند است قيمت پيشنهادي خود را اعلام نمائيد .            

خدمات

هزینه ماهیانه

مهر و امضای شرکت

انجام خدمات حمل و نقل و تغسیل و تدفین متوفیات با شرایط مندرج در متن نمونه قرارداد

 

 

 

                                                                            

 • تامین ماشین آلات و ملزومات مصرفی بر عهده کارفرما می باشد.
 • پرداخت هر گونه وجه منوط به تائید واحد خدمات شهری شهرداری می باشد.
 • کلیه کسورات قانونی بعهده پیمانکار می باشد.
 • پیمانکار مجاز است نسبت به اخذ هزینه های کفن و دفن و تغسیل از شهروندان براساس تعرفه مصوب شورای اسلامی شهر تفت به حساب شهرداری اقدام نماید.
 • سایر شرایط مندرج در متن قرارداد می باشد که جزء لاینفک برگ استعلام بوده و شرکت کنندگان لازم است نسبت به مطالعه و مهر و امضا تمامی صفحات اقدام و به پیوست برگ استعلام ، نسبت به پیشنهاد قیمت اقدام نمایند.
 • اطلاعات برآورد جدول پیوست می بایست در برگ آنالیز پیشنهادی مد نظر قرار بگیرد.
 • شرکت کنندگان لازم است رزومه کاری خود را جهت بررسی فنی در کمیسیون ، ضمیمه برگ استعلام نمایند.
 • هرگونه خط خوردگي  و شـرط باعث ابـطال مدارك  مي گردد و همچنين  پيشـنهادات بايد مشخص ، معين و بدون ابهام باشد.
 • شهرداری در رد یا قبول یک یا همه پیشنهادات مختار است.
 • پرداخت کلیه حق و حقوقات و مزایا براساس آخرین دستورالعمل ها و بخش نامه ها و قوانین اداره کار و تامین اجتماعی ( سنوات از سال 1392 به بعد ) محاسبه گردد.
 • پیشنهاد دهنده می بایست برگه آنالیز قیمت را جز به جز مشخص و با مهر و امضا تایید و ضمیمه برگه استعلام نماید.

جهت تسليم پيشنهادات و یا كسب اطلاعات بيشتر به ساختمان شهرداري تفت واقع در میدان امام (ره)، امور قراردادها  مراجعه نمائید.

تلفن تماس : 42-32622040 داخلی 207 شهرداري تفت

آخرين مهلت تسليم پيشنهادات تا ساعت14 روز یکشنبه مورخ 1397/02/30 مي باشد .