پیام روابط عمومی

💭 مخاطبان امروز اکثرا شهروندان الکترونیک هستند، سازمان هایی که ما با آنها ارتباط داریم سازمان های الکترونیک هستند، ما نمی توانیم یک روابط عمومی مدرن داشته باشیم ولی با ابزار سنتی بخواهیم به مقاصد خود برسیم. 
💭ما باید دید الکترونیک داشته باشیم، شهروند یک جامعه الکترونیک باشیم و با ابزار الکترونیک اهداف و مقاصدمان را منتقل کنیم و آن ابزار کار روزمره ی ما باشد.

✍🏻 استاد #علی_میرسعید_قاضی
✍🏻 پیشکسوت روابط عمومی

#تفت_شهر_نمونه_طبیعی_گردشگری 
#شورای_ششم 
#باغشهر_کویر 
#روابط_عمومی_شهرداری_و_شورای_اسلامی_تفت