💠‏خبرنگاران، دیده بانان جبهه دانایی و چشم باز و زبان گویای مردم هستند.

۱۷ مرداد ماه روز خبرنگار، یاد روز کوششگران عرصه میدان اندیشه و قلم گرامی باد 🌹

#روز_خبرنگار #تفت_شهر_نمونه_طبیعی_گردشگری #شورای_ششم #تفت_شهری_برای_همه #پایگاه_مقاومت_بسبج_اداری_حضرت_مهدی_شهرداری_تفت #روابط_عمومی_شهرداری_و_شورای_اسلامی_تفت