مصوبات شورای اسلامی شهر تفت در تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۸


​​​​​​​