آگهی مناقصه مرحله سوم خدمات رفت و روب و جمع آوری زباله


​​​​​​​