آگهی مزایده مرحله اول ضایعات شهرداری تفت


​​​​​​​
​​​​​​​