آگهی استعلام بهاء جدول گذاری کوچه شهید برا محله سلطان آباد ، چهارراه پیام نور و سطح شهر

به اطلاع مي رسـاند شـهرداري تفت در نظر دارد جهت جدول گذاری کوچه شهید برا محله سلطان آباد ، چهارراه پیام نور و سطح شهر ،  از طريق استعلام با مشخصات ذيل اقدام نمايد . در صورت تمايل خواهشمند است قيمت پيشنهادي خود را اعلام نمائيد . 
 

جمع كل

ضریب پیشنهادی

پیمانکار

مقدار

برآورد اولیه

موارد درخواست

 

 

829.195.377ریال

جدول گذاری کوچه شهید برا محله سلطان آباد ، چهارراه پیام نور و سطح شهر براساس برآورد فهرست بهاء راه و باند سال 1397 (جدول پیوست)

 

 

 

 

 

 • برآورد اولیه پروژه پیاده رو سازی (فهرست بهاء ابنیه) به پیوست می باشد.
 • کلیه کسورات قانونی بعهده پیمانکار می باشد.
 • کلیه مصالح مصرفی و همچنین حمل مصالح بعهده پیمانکار می باشد.
 • رعایت کلیه مشخصات فنی الزامی است.
 • کلیه عملیات اجرایی براساس برآورد و دستور کار مسئول واحد فنی و شهرسازی انجام گردد.
 • محل اجرای پروژه کوچه شهید برا محله سلطان آباد ، چهار راه پیام نور و سطح شهر می باشد.
 • شهرداری در رد یا قبول یک یا همه پیشنهادها مختار است.
 • شرکت کنندگان می بایست اشخاص حقوقی دارای صلاحیت پیمانکاری از سازمان مدیریت و برنامه ریزی باشند و لازم است رزومه کاری خود را جهت بررسی فنی در کمیسیون، ضمیمه برگ استعلام نمایند.
 • پذیرش اشخاص حقوقی بومی دارای صلاحیت شهر تفت در اولویت می باشد.
 • پرداخت هرگونه وجه منوط به تأییدیه آزمایشگاه از مصالح مصرفی و مسئول واحد فنی و عمرانی شهرداری می باشد.
 • هرگونه خط خوردگي، لاک گرفتگی  و شـرط باعث ابـطال مدارك  مي گردد و همچنين  پيشـنهادات بايد مشخص ، معين و بدون ابهام باشد.
 • جهت تسليم پيشنهادات به دبیرخانه شهرداری و جهت كسب اطلاعات بيشتر به ساختمان شهرداري تفت واقع در میدان امام (ره) امور قرارداد ها مراجعه نمايئد. تلفن تماس : 42-32622040 داخلی 229 واحد فنی شهرداري تفت.

آخرين مهلت تسليم پيشنهادات تا ساعت 13:30 روز یکشنبه 1397/06/04  مي باشد و كليه پيشنهادات رأس ساعت 10 صبح روز اداری بعد باز ميگردد.