آگهی استعلام بهاء واگذاری خدمات زنده گیری و جمع آوری سگ های ولگرد در سطح شهر تفت بر اساس اصول بهداشتی و زیست محیطی طبق آخرین آئین نامه ابلاغی از سازمان های مربوطه و معدوم سازی (سگ های مجاز به معدوم سازی)

آگهی استعلام بهاء واگذاری خدمات زنده گیری و جمع آوری سگ های ولگرد در سطح شهر تفت بر اساس اصول بهداشتی و زیست محیطی طبق آخرین آئین نامه ابلاغی از سازمان های مربوطه و معدوم سازی (سگ های مجاز به معدوم سازی)

به اطلاع مي رسـاند شـهرداري تفت در نظر دارد جهت واگذاری خدمات زنده گیری و جمع آوری سگ های ولگرد در سطح شهر تفت بر اساس اصول بهداشتی و زیست محیطی طبق آخرین آئین نامه ابلاغی از سازمان های مربوطه و معدوم سازی (سگ های مجاز به معدوم سازی)،  از طريق استعلام با مشخصات ذيل اقدام نمايد . در صورت تمايل خواهشمند است قيمت پيشنهادي خود را اعلام نمائيد .   

موضوع استعلام

مبلغ پیشنهادی به ازای هر قلاده

مهر و امضای مجاز

واگذاری خدمات زنده گیری سگ های ولگرد در سطح شهر تفت

مشخصات اجرایی:

-         قیمت زنده گیری به ازای هر قلاده سگ بالغ

-         قیمت زنده گیری به ازای هر قلاده سگ نابالغ

-         قیمت معدوم سازی به ازای هر قلاده سگ بالغ

-         قیمت معدوم سازی به ازای هر قلاده سگ نابالغ

 

 

 

                                                                   

-         پرداخت هر گونه وجه منوط به تائید واحد خدمات شهری شهرداری می باشد.

-         کلیه کسورات قانونی بعهده پیمانکار می باشد.

-         زمان در نظر گرفته شده جهت انجام کار حداکثر سه ماه تعیین گردیده است.

-         تامین ماشین آلات، تجهیزات و ملزومات مصرفی بر عهده پیمانکار می باشد.

-         پیمانکار می بایست کلیه مجوزهای لازم از ارگانهای مربوطه جهت انجام موضوع استعلام داشته باشد.

-         پیمانکار موظف است موضوع استعلام را با هماهنگی نماینده کارفرما انجام دهد.

-         سایر شرایط مندرج در متن قرارداد می باشد که جزء لاینفک برگ استعلام بوده و شرکت کنندگان لازم است نسبت به مطالعه و مهر و امضا تمامی صفحات اقدام و به پیوست برگ استعلام ، نسبت به پیشنهاد قیمت اقدام نمایند.

-         شهرداری در رد یا قبول یک یا همه پیشنهاد قیمتها مختار است.

-         شرکت کنندگان لازم است رزومه کاری خود را جهت بررسی فنی در کمیسیون، ضمیمه برگ استعلام نمایند.

-          هرگونه خط خوردگي، لاک گرفتگی  و شـرط باعث ابـطال مدارك  مي گردد و همچنين  پيشـنهادات بايد مشخص ، معين و بدون ابهام باشد.

-         جهت تسليم پيشنهاد به دبیرخانه شهرداری و برای كسب اطلاعات بيشتر به واحد امور قراردادها مراجعه نمائید. تلفن تماس : 42-32622040 داخلی 207

آخرين مهلت تسليم پيشنهادات تا ساعت 13  روز  پنجشنبه 1397/02/20مي باشد.