آگهی استعلام بها پی کنی ، شفته ریزی و کرسی چینی دیوار بوستان بانوان

به اطلاع مي رسـاند شـهرداري تفت در نظر دارد جهت پی کنی ، شفته ریزی و کرسی چینی دیوار بوستان بانوان از طريق استعلام با توجه به مشخصات جدول پیوست اقدام نمايد . در صورت تمايل خواهشمند است قيمت پيشنهادي خود را اعلام نمائيد .  

-         برآورد پیوست در 1 صفحه براساس فهرست بهاء ابنیه سال 1398 می باشد.

-         تامین اعتبار پروژه از محل ردیف اعتبارات داخلی شهرداری تفت می باشد.

-         پرداخت هر گونه وجه منوط به تائید واحد فنی و عمرانی شهرداری می باشد.

-         تامین کلیه مصالح مصرفی بر عهده پیمانکار باشد.

-         کلیه کسورات قانونی بعهده پیمانکار می باشد.

-         محل اجرای پروژه بوستان بانوان می باشد.

-         شهرداری در قبول یا رد هریک از پیشنهادات مختار است.

-         هرگونه خط خوردگي  و شـرط باعث ابـطال مدارك  مي گردد و همچنين  پيشـنهادات بايد مشخص ، معين و بدون ابهام باشد.

جهت تسليم پيشنهادات و یا كسب اطلاعات بيشتر به ساختمان شهرداري تفت واقع در میدان امام (ره)، واحد عمرانی و فنی مراجعه نمائید.

تلفن تماس : 42-32622040 داخلی229 شهرداري تفت

آخرين مهلت تسليم پيشنهادات تا ساعت 13:15 روز پنجشنبه مورخ 1398/05/17 به واحد دبیرخانه شهرداری تفت مي باشد .