آگهی فراخوان شناسایی و ارزیابی کیفی پیمانکاران (مرحله دوم) جهت واگذاری عوارضی ورودی دره گاهان

آگهی فراخوان شناسایی و ارزیابی کیفی پیمانکاران (مرحله دوم) جهت واگذاری عوارضی ورودی دره گاهان

شهرداری تفت در نظر دارد به استناد صورتجلسه شورای اسلامی شهر تفت جهت اجرای طرح واگذاری عوارضی ورودی دره گاهان نسبت به شناسایی، ارزیابی کیفی و فنی و انتخاب پیمانکاران مجاز اقدام نماید. لذا از کلیه متقاضیان دعوت می­گردد از روز پنجشنبه مورخ 1398/12/15 فرمهای ارزیابی را از مسئول سرمایه گذاری تحویل گرفته و پس از تکمیل مهر و امضا نموده و در پاکتهای دربسته و ممهور تا روز شنبه مورخ 1398/12/24 به واحد امور سرمایه گذاری و مشارکت ها شهرداری به آدرس تفت، میدان امام (ره) شهرداری تفت ارسال نمایند و جهت کسب اطلاعات بیشتر با تلفن 03532622040 داخلی207 تماس حاصل فرمایند.

الف : معیارهای ارزیابی کیفی:

داشتن توانایی فنی و برنامه ­ریزی و مدیریتی

دارا بودن تیم مجرب جهت اجرای طرح

حسن سابقه

ب : مدارک و مستندات مورد نیاز

رزومه از فعالیت­های انجام شده